MENU
Powrót do strony głownej

O Nas   |   Dla autorów   |   Etyka, proces realizacji   |   Nasze tytuły   |   Do pobrania   |   Kontakt

Dla autorów

 

Nasze motto: Wartość naukowa i rzetelność wydania

 

Księży Młyn Dom Wydawniczy – Dział Książek Naukowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy naukowe oraz edytorskie publikowanych prac. Podstawowym ich wyznacznikiem, a zarazem wzorem etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej są wytyczne organizacji Comittee on Publication Ethics (COPE), którymi kierujemy się na każdym etapie procesu wydawniczego. Poprzedza go procedura recenzowania oparta na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dostępne tutaj).
Wszystkich Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Księżym Młynie Domu Wydawniczym – Dziale Książek Naukowych zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem. Prosimy także o zapoznanie się z dokumentem zgłoszenia propozycji wydawniczej. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z panią Teresą Łozowską, sekretarzem Wydawnictwa
(tel.: 42 632-78-91, e-mail: sekretarz@km.com.pl). Do pani sekretarz prosimy również przesyłać zgłoszenia wydawnicze.

 


 

 

 

 

Autor i Wydawnictwo = współpraca

 

 

Osoby zainteresowane wydaniem pracy w naszym wydawnictwie prosimy o:

 • przekazanie zgłoszenia propozycji wydawniczej (formularz na końcu niniejszego dokumentu),
 • dostarczenie wydruku komputerowego przedkładanej pracy (preferowany druk dwustronny),
 • dostarczenie wersji cyfrowej zapisanej na płycie CD, dysku przenośnym, pendrive lub poprzez tzw. „chmurę”.

 

 

Materiały zostaną przekazane do recenzentów, którzy przygotują recenzję i rekomendację wydawniczą. Po jej uzyskaniu Wydawca podejmuje decyzję o odrzuceniu bądź podjęciu działań do wydania pracy. Po zapoznaniu się z uwagami recenzenta, autor może wnieść poprawki i uzupełnienia. Wprowadzenie zmian, które nie spowodują naruszenia układu tekstu, będzie możliwe również na etapie korekty autorskiej.
Ze względu na standaryzację zarówno publikowanych w Wydawnictwie prac, jak i z racji specyfiki procesu recenzowania, prosimy, aby układ materiałów zawartych w maszynopisie składanym do wydania bezwzględnie zawierał następujące elementy:

 

 

  strona tytułowa (autor, tytuł pracy lub redaktor naukowy w dziele zbiorowym lub czasopiśmie naukowym)

 • strona redakcyjna (elementy do ustalenia w trakcie spotkania)
 • spis treści (zawierający także aneksy, wykazy, bibliografię, streszczenia, indeksy itd.)
 • przedmowa/od recenzenta
 • wstęp
 • zasadniczy tekst z przypisami oraz ilustracjami. UWAGA: Autor zobowiązany jest do dostarczenia oddzielnie pliku tekstowego oraz ilustracji w formacie o rozszerzeniach .jpg lub .tiff. Materiał ilustracyjny nie może być wklejony do plików tekstowych – w tekście pracy prosimy jedynie o z zaznaczenie dokładnej lokalizacji śródtekstowej
 • aneksy
 • słownik terminów
 • wykazy
 • wykaz skrótów
 • wykaz ilustracji, tabel itp.
 • bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu)
 • abstrakt oraz streszczenie (w wersji angielskiej i polskiej lub innym języku konferencyjnym)
 • indeksy (osobowe, miejsc, postaci itd.)
  • W odniesieniu do wydruku maszynopisu oraz jego wersji elektronicznej prosimy o:
  • dostarczenie maszynopisu w formie zwartego dokumentu o ciągłej numeracji,
  • wyróżnienie wszystkich tytułów i śródtytułów czcionką pogrubioną i umieszczenie ich w osobnych wierszach (wyjustowane lub wyśrodkowane),
  • zastosowanie przypisów z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie przy użyciu odpowiedniej funkcji programu Word),
  • zastosowanie czcionki 12-punktowej Times New Roman (lub innej ustalonej z Autorem) z interlinią 1,5 wiersza,
  • zastosowanie marginesów: po 25 mm z każdej strony
  • wydruk dwustronny na papierze formatu A4 w wersji czarno-białej, zbindowany.

 

 

Jakość materiałów
Materiały składające się na pracę powinny zostać przekazane w jakości umożliwiającej ich obróbkę graficzną i cyfrową. Powinny być również odpowiednio opisane w sposób konsekwentnie stosowany w całej pracy i w odniesieniu do wszystkich elementów. W związku z tym:

 • Prosimy o dostarczanie materiałów ilustracyjnych w formacie o rozszerzeniu .jpg lub .tif o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Powinny być ponumerowane i umieszczone w osobnym folderze na płycie CD lub poprzez tzw. „chmurę”. Dodatkowo należy do folderu dodać plik w formacie o rozszerzeniu .doc lub .docx zawierający wykaz ilustracji wraz z ich podpisami.
 • W odniesieniu do wykresów preferujemy obiekty przygotowane w programach Microsoft Excel lub Corel Draw.
 • Pliki barwne, które w wersji ostatecznej mają zostać wydrukowane w wersji czarno-białej, powinny posiadać jakość gwarantującą po konwersji uzyskanie czytelnego obrazu.

 

 

Decyzja o przyjęciu pracy do druku w Wydawnictwie zapada po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji i przekazaniu sekretarzowi Wydawnictwa poprawionych oraz zaakceptowanych materiałów.

 

 

 

 

Procedury i etapy współpracy Autora z Wydawnictwem

 

 

Dla zachowania zarówno standardów naukowych i edytorskich, jak i zapewnienia Autorowi komfortu związanego z pracą nad tekstem, gwarantującą mu wpływ na jej ostateczną postać, Wydawnictwo proponuje cztery spotkania z Autorem:

 

 

 

 • Pierwsze spotkanie zaplanowane jest bezpośrednio po dokonaniu korekty stylistyczno-językowej pracy. W jego trakcie redaktor książki (językowy i techniczny) omówi z Autorem koncepcję książki (lub zaproponowane zmiany), przeanalizuje tekst oraz dostarczone materiały. Wskaże również wprowadzone zmiany, w przypadku zaś istniejących wątpliwości poprosi Autora o ich rozstrzygnięcie. W uzasadnionych wypadkach, gdy wprowadzenie zmian na tym etapie procesu wydawniczego nie okaże się konieczne, Autor zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną i telefoniczną. Po tym etapie tekst i materiały zostaną przekazane do składu i łamania.
 • Drugie spotkanie – Autor otrzymuje do korekty autorskiej poprawiony i sformatowany tekst publikacji (bez indeksów):
  • w ciągu maksymalnie 21 dni Autor wnosi poprawki merytoryczne oraz ewentualne inne drobne zmiany, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one naruszyć układu tekstu na stronie,
  • w odniesieniu do prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada redaktor naukowy tomu, którego obowiązkiem jest przekazanie autorom rozdziałów uwag do poszczególnych tekstów,
  • brak dostarczenia korekty autorskiej w ustalonym terminie jest jednoznaczny ze zgodą Autora na kontynuację procesu wydawniczego i publikację tekstu bez poprawek, w formie przekazanej do korekty autorskiej,
  • równolegle z projektem składu Autor otrzyma projekt lub projekty okładki.
  • po dokonaniu korekty autorskiej tekst zostanie przekazany do korekty, której dokona korektor lub redaktor wydawniczy.
 • Trzecie spotkanie – Autor otrzymuje ostateczną formę tekstu. Zatwierdza ją do druku. Makieta publikacji zostaje dostarczona Autorowi w formie wydruku lub jako plik w formacie pdf. Zatwierdzenie do druku odbywa się poprzez podpisanie formularza zatwierdzającego publikację do druku, na którym Autor składa podpis (strona tytułowa, redakcyjna i okładka).
 • Czwarte spotkanie – Autor otrzymuje sygnalny egzemplarz do sprawdzenia. Na jego zatwierdzenie ma 3 dni. Po tym czasie Wydawnictwo uznaje, iż Autor nie wnosi uwag, a praca może zostać wydrukowana.

 

Prace zbiorowe

W odniesieniu do prac zbiorowych osobą odpowiedzialną za dostarczenie materiałów do Wydawnictwa jest Redaktor naukowy. Do jego zadań należy: 

 • przekazanie Autorom instrukcji sporządzenia tekstów, obejmującej zarówno układ, jak i elementy składowe poszczególnych prac,
 • wraz z gotowymi artykułami/rozdziałami, dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w publikacji,
 • sczytanie tekstów oraz wstępna ich korekta pod względem merytorycznym. W przypadku niezgodności z przyjętymi wymogami redaktor naukowy zwraca tekst Autorowi z żądaniem poprawienia wskazanych elementów w terminie 7 dni,
 • przekazanie kompletnego tomu (teksty wraz ze wszystkimi załącznikami jak w przypadku publikacji jednoautorskiej, materiały graficzne, niestandardowe fonty, znaki specjalne itd.) po uzyskaniu od Autorów standaryzowanych tekstów redaktor naukowy,
 • współpraca z redaktorem prowadzącym książkę,
 • pośredniczenie w kontakcie pomiędzy Wydawnictwem a poszczególnymi Autorami.

 

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY – INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 

 

Wykaz piśmiennictwa

Czasopisma

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:

 1. nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery ich imion. Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in.”,
 2. tytuł pracy w pełnym brzmieniu zapisany kursywą (pismem pochyłym),
 3. tytuł czasopisma zapisany pismem prostym, w cudzysłowie,
 4. rok,
 5. tom,
 6. zakres stron fragmentu cytowanej pracy.

Najdogodniejszy jest układ alfabetyczny, sporządzony według nazwisk autorów.

Przykłady:

Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, „Życie Szkoły” 2001, nr 1, s. 49–88.

Kowalska C. D., Miklaszewska B., Nowacka T. i in., System szkolnictwa we Włoszech, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 7, s. 12–59.

Książki i monografie 

 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność: 

 1.  nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery ich imion. Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in.”,
 2. tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym),
 3. jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować zapis [w:] i podać tytuł książki zapisany pismem pochyłym, a następnie nazwisko i inicjały redaktora poprzedzone skrótem „red.”,
 4. miejsce wydania,
 5. wydawnictwo (opcjonalnie),
 6. rok,
 7. pierwsza i ostatnia strona pracy.

Najdogodniejszy jest układ alfabetyczny, sporządzony według nazwisk autorów.

 

Przykłady: 

 

Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, Wydawnictwo Kaczmarczyk i sp., Kielce 2001, s. 49–88.

Kowalska C. D., Miklaszewska B., Nowacka T. i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:] Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, WydawnictwoOświatowe, Wrocław 2019, s. 12–59.

Dopuszczalne i często stosowane w tekstach są następujące powołania na literaturę w tekście (nazwisko, rok):

Przykład:

„Niestety, Bariaud (1983, 1989) nie próbowała ustalić, jakie czynniki natury psychologicznej przesądzają o istniejącym wśród dzieci zróżnicowaniu w ich nastawieniu wobec komizmu nonsensu. W świetle wyników badań Rucha (ich przegląd zamieszczono w Radomska, 2000) wydaje się, że źródłem widocznych już w okresie średniego dzieciństwa różnic interindywidualnych w sposobie jego odbioru”.

Literatura:

 

Bariaud F. (1983). La genese de 1’humour chez 1’enfant. Presses Universitaires de France, Paris.

 

Bariaud F. (1989). Age differences in children’s humor [w:] Humor and children’s development: A guide to practical applications, P. E. McGhee (red.), Haworth Press, New York, 15–45.

 

Radomska A. (1994, styczeń). Humor wyrażany poprzez rysunek dziecka w młodszym wieku szkolnym. Referat zaprezentowany na III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych. Kazimierz Dolny.

Radomska A. (2000). „Co kogo śmieszy?” – o różnicach indywidualnych w preferencjach komizmu u ludzi dorosłych. „Nowiny Psychologiczne”, nr 3, 73–97.

Przypisy

W zapisie przypisów należy zachować następującą kolejność:

 1.  inicjał imienia (imion) i nazwisko autora (autorów). Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in.”,
 2. tytuł pracy w pełnym brzmieniu zapisany kursywą (pismem pochyłym),
 3. jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować zapis [w:] i podać tytuł książki zapisany pismem pochyłym, a następnie nazwisko i inicjały redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo (opcjonalnie), rok, numer strony,
 4. jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy zastosować zapis: tytuł pracy w pełnym brzmieniu zapisany kursywą (pismem pochyłym), tytuł czasopisma zapisany pismem prostym, w cudzysłowie, rok, tom, numer strony.

Przykłady:

 

S. Grzegorzewska, System oświatowy Niemiec, „Życie Szkoły” 2001, nr 1, s. 49.
C. D. Kowalska, B. Miklaszewska, T. Nowacka i in., System szkolnictwa we Włoszech,„Kultura i Edukacja” 2004, nr 7, s. 12.
S. Grzegorzewska, System oświatowy Niemiec, Wydawnictwo Kaczmarczyk i sp., Kielce 2001, s. 49.
C. D. Kowalska, B. Miklaszewska, T. Nowacka i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:] Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019, s. 12.

 

 

Zasada ogólna:

Konsekwencja – w całej publikacji należy stosować jednolity zapis bibliograficzny. Ujednolicenie konieczne jest również w pracach zbiorowych.

×

Proszę się zalogować.

email:
hasło:

Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności (RODO) w jego obecnym brzmieniu.


Nie pamiętasz hasła?
Nie masz jeszcze konta?