MENU
Powrót do strony głownej

O Nas   |   Dla autorów   |   Etyka, proces realizacji   |   Nasze tytuły   |   Do pobrania   |   Kontakt

Etyka, proces realizacji

 

Etyka wydawnicza i proces recenzowania 

Księży Młyn Dom Wydawniczy – Dział Książek Naukowych kieruje się zasadami etycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W naszej pracy stosujemy zalecenia wskazane przez wydawnictwa akademickie i naukowe zrzeszone w Polskiej Izbie Książki. Opierają się one na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org/.  

 

 

 

Przed akceptacją do wydania publikacje zgłoszone do Wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.  


Zasady obowiązujące wydawcę:

 • Kontrolowanie standardów etycznych: Wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Zasada fair play: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 • Stosowanie kryteriów przyjmowania tekstów do publikacji: Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
 • Zasada poufności: Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Wycofanie publikacji: Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:

 • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach),
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady obowiązujące redaktora naukowego (w przypadku publikacji zbiorowych):

 • Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Redaktor naukowy decyduje, które materiały zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji zbiorowej brane są pod uwagę: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość wywodu.
 • Zasada rzetelności naukowej: Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
 • Zasady autorstwa pracy: redaktor naukowy zobowiązany jest do upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej.

Wycofanie tekstu: redaktor naukowy ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeżeli:

 • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne),
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady obowiązujące autora:

 • Zasada rzetelności naukowej: Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
 • Zasada oryginalności pracy: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
 • Zasada udostępnienia danych: Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy samorządom, jednostkom urzędów centralnych, instytucjom badawczym i zainteresowanym, którzy wykażą posiadanie interesu prawnego w zakresie odnoszącym się do badań.

Zasady autorstwa pracy:

 • Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu).
 • Praktyki typu ghostwriting czy guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
 • Zasada rzetelności źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

 

 

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku pracy.

 

Zasady obowiązujące recenzenta:

 • Sporządzenie recenzji pracy na zlecenie Wydawnictwa. W ten sposób recenzent ma wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo. W porozumieniu z autorem może także wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
 • Zasada terminowości: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, organizacyjnych itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
 • Zasada poufności: wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 • Zasada zachowania standardów obiektywności: recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
 • Zasada rzetelności źródeł: recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, a niezacytowane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.

Procedura recenzji wydawniczych publikacji naukowych

Tekst publikacji naukowej zostaje przyjęty do wydania po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, przygotowanych przez niezależnych recenzentów wybranych przez wydawnictwo. Przez niezależność rozumie się zaangażowanie w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor. Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym, wskazuje zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, zawiera propozycje poprawek lub zmian w utworze, które mogą się przyczynić do zwiększenia jego atrakcyjności wśród innych opracowań.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. W uzasadnionych przypadkach (brak specjalistów w danej dziedzinie z tytułami samodzielnych pracowników naukowych) wydawca może odstąpić od tego warunku i zamówić recenzje u osób z tytułem doktora.

W przypadku gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu bądź dokonania w nim poprawek, wydawca przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na odniesienie się do nich. Tekst poprawiony przez autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.


Procedura antyplagiatowa

Każdy maszynopis trafiający do Księżego Młyna Domu Wydawniczego – Działu Książek Naukowych poddawany jest procedurze antyplagiatowej: System Antyplagiat® umożliwia porównanie tekstu z zasobami najobszerniejszej bazy referencyjnej spośród rozwiązań dostępnych na polskim rynku. System posiada dostęp do zasobów światowego Internetu: Bazy Aktów Prawnych zawierającej aktualne akty normatywne obowiązujące w Polsce, bazy RefBooks zawierającej ponad milion utworów głównie w językach polskim i angielskim, bazy publikacji i tekstów ze wszystkich dziedzin nauki i kultury udostępnionych przez Plagiat.pl zarówno w modelu tradycyjnym, jak i na podstawie otwartych licencji (tzw. Open Access). Wynikiem analizy antyplagiatowej jest dokładny i przejrzysty raport zawierający informacje o zapożyczeniach wykrytych w badanym tekście. System Antyplagiat® spełnia wszystkie standardy ochrony prywatności i poufności danych wynikające z obowiązujących przepisów.

 

W przypadku pojawienia się informacji o naruszeniu praw autorskich, Wydawnictwo powiadamia o tym Autora, dając mu 7 dni na ustosunkowanie się do wyniku. Po tym czasie Wydawnictwo zgłasza Autorowi splagiatowanej pracy fakt naruszenia jego praw. Jednocześnie zabezpiecza przekazane materiały na wypadek wszczęcia postępowania przez upoważnione organy i służby.

Wydawnictwo przygotowuje się obecnie do stowarzyszenia z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji w zakresie dołączenia do Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)

 

Wydawnictwo przypomina, iż nie dopuszcza praktyk typu ghostwriting (nieujawnienie wkładu innego autora w zgłaszaną pracę) i guest authorship (honorary authorship, a więc zgłaszanie Wydawnictwu prac, w których powstaniu autor miał znikomy udział lub nie miał go wcale). Oba zjawiska są wyrazem nierzetelności naukowej i jako takie będą przez Wydawnictwo upubliczniane.

×

Proszę się zalogować.

email:
hasło:

Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności (RODO) w jego obecnym brzmieniu.


Nie pamiętasz hasła?
Nie masz jeszcze konta?